Fra 0,1g

AND HL WP 300 Bordvægt (300  x 0,1g)
AND SK-WP EC  1000 Støv & Vandtæt (1000 g x 0,5 g)
Jennings CJ-300 (300 g  x 0.1 g)
Jennings CJ-4000 (4000 g x 0.5 g)
-13%
Jennings CJ-600 (600 g x 0.1 g)
-17%
My Weigh 440-Z Silver (440 x 0.1 gr.) (Vejeplade 63 x 50 mm)
-27%
My Weigh Convertible (300 x 0.1 g)
-13%
My Weigh Glass Scale (600 x 0.1 gr.)
-11%
My Weigh i2500 (2500 gr. x 0.5 gr.)
My Weigh i5000 Hemp (5000 gr. x 1 gr.)
My Weigh iBalance 1200 (1200 gr. x 0.1 gr.)
My Weigh iBalance 2600 (2600 x 0.1 g)
My Weigh iBalance 500 (500 gr. x 0.1 gr.)
-30%
My Weigh PalmScale 5.0 (Flame) (200 x 0.1 gr.) (Vejeplade 7 x 7 cm.)
-30%
My Weigh PalmScale 5.0 (GTS red) (200 x 0.1 gr.) (Vejeplade 7 x 7 cm.)
My Weigh Side Winder (300 x 0.1 gr.)
-17%
My Weigh Triton T2 (550 gr. x 0.1 gr.) (Vejeplade 78 x 63,5 mm)
-9%
My Weigh Triton T3 (660 gr. x 0.1 gr.) (Vejeplade 57 x 79 mm)
My Weigh X Lab Pen (20 x 0.2g)
My Weigh X Lab Pen (30 x 0.5g)
My Weigh XL (1000 x 0,1 gr.) (Vejeplade 10 x 11 cm.)
ProScale Calculator Style Scale (550 x 0.1 gr.)
ProScale Camera Style Scale (550 x 0.1 gr.)
ProScale Cassette Stylus (500 x 0.1 gr.)
-34%
ProScale Credit Card Scale CC-300 (300 x 0,1 gr.) (Vejeplade 11,4 x 7 cm.)
-34%
ProScale Mouse Scale (500 x 0.1 gr.) (Vejeplade 57 x 39 mm)
-50%
ProScale MP3 Scale (500 x 0.1 gr.)
-17%
ProScale Pro Touch IV (650 x 0.1 gr.) (Vejeplade 68 x 55 mm)
-23%
ProScale Spoon Scale (300 x 0.1 g)